Webinar – regulamin

„Zapytaj eksperta – fakty i mity elektromobilności”

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady udziału w webinarze „Zapytaj eksperta – fakty i mity elektromobilności”. Podstawą do sporządzenia poniższego regulaminu jest art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przed rejestracją na webinar należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakłada się, że zarejestrowany uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

§1. Definicje

 1. Organizator – Technical Management Sp. z o.o.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w webinarze
 3. Webinar – krótki wykład w formie eksperckiej pogadanki z elementami Q&A oraz chatu
 4. Formularz – formularz, który wypełnia uczestnik przed wzięciem udziału w Webinarze
 5. Strona – strona/platforma internetowa, na której odbędzie się Webinar. Link do strony uczestnicy otrzymują co najmniej na 2 godziny przez rozpoczęciem Webinaru.
 6. Regulamin – dokument określający zasady uczestnictwa w Webinarze

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został napisany w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski
 2. Uczestnik ma obowiązek podać prawdziwe dane podczas zapisywania się na Webinar (imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie nazwę firmy).
 3. Udział Uczestnika w Webinarze jest bezpłatny.
 4. Udział w Webinarze jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Uczestnik, który nie zaakceptuje regulaminu nie może wziąć udziału w Webinarze.
 5. Uczestnikom zabrania się
  1. Dostarczania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy prawa,
  2. Działania w sposób naruszający prawo, a także sprzecznego z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
  3. Używania urządzeń elektronicznych, lub innych urządzeń w trakcie prowadzenia Webinaru w sposób utrudniający korzystanie z Webinaru przez innych Uczestników lub uniemożliwiający prowadzenie Webinaru przez Organizatora.
 6. Wszelkie formy niekulturalnego wysławiania się, obrażania Uczestników lub Organizatora będą kończyły się usunięciem z Webinaru.
 7. Zabronione jest także umieszczanie wszelkiego rodzaju reklam lub haseł promujących urządzenia/usługi konkurencyjne dla Organizatora lub jego Partnerów.
 8. Organizator zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych.
 9. Organizator czuje się w obowiązku poinformować, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Uczestnika szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie.
 10. W celu zminimalizowania wspomnianego zagrożenia Organizator zaleca stosowanie przez Uczestnika programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.
 11. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia funkcjonowania Strony w sposób ciągły, jednak Organizator informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Strony z tytułu jej aktualizacji lub usuwania błędów, bądź też z powodów niezależnych od Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału.
  2. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie
  3. za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze
  4. za zdarzenia spowodowane siłą wyższą
  5. za utracone korzyści
  6. za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinaru

§3. Szczegółowe informacje dotyczące Webinaru

 1. Webinar odbędzie się 24 kwietnia 2023 roku w poniedziałek o godzinie 19.30
 2. Czas trwania Webinaru to 30 – 45 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Webinaru do 60 minut w razie wystąpienia większej ilości pytań.
 3. Do wzięcia udziału w Webinarze potrzebny jest komputer bądź inne urządzenie z możliwością podłączenia do internetu, wyposażone w kamerkę, głośnik oraz mikrofon.

§4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ….
 2. Organizator gwarantuje ochronę wszelkich zebranych danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika umieszczone będą w bazie danych Organizatora oraz będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Webinaru.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania na podane adresy mailowe informacji o kolejnych webinarach, szkoleniach lub wydarzeniach związanych tematycznie z Webinarem.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem pod adresem mailowym:

§5. Własność intelektualna

 1. Organizator udziela pełnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji wyłącznie na czas trwania Webinaru do wykorzystywania przez uczestnika, do których dostęp uzyska on po dokonaniu rejestracji
 2. Jeśli Uczestnik zamierza wykorzystać materiały dla celów innych niż cele, do których zostały one przygotowane, zobowiązany jest przed ich wykorzystaniem uzyskać zgodę Organizatora.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Wiadomości i wszelkie powiadomienia kierowane do Użytkownika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu.
 2. W razie zmiany danych kontaktowych przed Webinarem Użytkownik musi powiadomić Organizatorach o tych o zmianach w formie pisemnej – mailowej.
 3. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Webinarów mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego.